Siirry sisältöön

Pirkanmaan Taidesisustaja / Keskus Galleria (myöh. Keskus Galleria) henkilörekisteri

TIETOSUOJASELOSTE, ASIAKASREKISTERI

Rekisterin nimi, pitäjä ja yhteyshenkilö
Asiakasrekisteri Keskus Galleria Kyttälänkatu 11 33100 Tampere

Rekisterin käyttäjä
Keskus Galleria yrittäjäosakkaat Pekka Kivisalo 0400-455543 ja Pauliina Keskinen 0500-479494

Rekisteröidyt
Keskus Gallerian asiakkaat.

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä Keskus Gallerian asiakkaiden yhteystietoja Keskus Gallerian tapahtumien tiedottamista varten.

Käsiteltävät henkilötiedot
Asiakkailta rekisteriin kerätään heidän itsensä antamat yhteystiedot (nimi, lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka, puhelin, mahdollisesti s-posti tai muu sähköinen osoite tai vain osa näistä)

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kirjattavat tiedot saadaan asiakkaalta itseltään asiakkuussuhteen alkaessa. Asiakas voi päivittää tietojansa Keskus Gallerialle ja Keskus Galleria voi päivittää niitä asiakkaalta tiedustelemalla mikäli esim. avajaiskutsu on palautunut postilta Keskus Gallerialle.

Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään siten että niihin pääsy vain asianmukaisilla, Keskus Gallerian nimeämillä henkilöillä. Tietojenkäsittelyn mahdolliset tulosteet tuhotaan niiden käsittelyn jälkeen.

Sähköinen rekisteri sijaitsee rekisterin pitäjän tietokoneella käyttäjätunnuksen takana. Rekisterin käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjällä.

Keskus Galleria huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Henkilötietojen siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei anneta/siirretä EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä em. käyttötarkoitusta varten niin kauan kuin asiakas niin haluaa. Tämän jälkeen henkilötietoja säilytetään erikseen enintään kymmenen vuoden ajan taiteilijan luoksepääsyn varmistamiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot ja saada jäljennös häntä koskevista tiedoista. Tarkastuspyyntö tulee esittää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisterin pitäjä voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Keskus Galleria voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti;
- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa ne
- vaatia epätarkan ja virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista lakiin perustuvalla perusteella

Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksettä, viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä. Jos pyyntöön ei voida perustellusta syystä vastata tässä ajassa, kysyjälle ilmoitetaan, milloin hän saa vastauksen ja perustelut viivytykselle. Kuukauden määräaikaa voidaan jatkaa perustellusti, kuitenkin korkeintaan kahdella kuukaudella.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tiedottaminen Keskus Galleriassa järjestettävistä tapahtumista. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön tai yhteisön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut rekisteritieto.

Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta päivitetään aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä seloste on viimeksi päivitetty 4.11.2020.